Intrucat

ISSN 1831-5380

10.1.2. Virgula

În propoziție

10.1.2.1. Nu se despart niciodată prin virgulă subiectul și predicatul.

De asemenea, nu se despart de regent prin virgulă:

numele predicativ;

celelalte determinări obligatorii: complementul direct, complementul indirect, unele circumstanțiale;

Agenția

elaborează

un plan

de participare comunitară, pe care îl transmite

statelor

membre.

Organizațiile

care permit utilizarea identității lor în promovarea produselor de credit, precum cărțile de credit, și care, de asemenea, pot să recomande aceste produse membrilor lor

nu ar trebui

considerate intermediari de credit în sensul prezentei directive.

Însă

faptul

că, ulterior, societatea a modificat acest plan de mai multe ori și că, din 2006, aceasta se află în lichidare

a făcut

ca această cerere să fie lipsită de obiect.

complementul de agent, întrucât provine din subiect. În general, nu se despart de regent prin virgulă constituenții enunțului proveniți, prin reorganizare, din poziții sintactice obligatorii (care nu se izolează prin punctuație), cum este cazul complementului de agent. Separarea acestor constituenți prin virgulă are caracter emfatic.

10.1.2.2. Se izolează prin virgulă:

Luând în considerare necesitatea de a încuraja concurența

, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a interzice sau limita dreptul comercianților de a solicita comisioane din partea consumatorilor.

construcțiile gerunziale și participiale, cu diverse valori circumstanțiale, așezate la începutul frazei:

Consiliul,

la propunerea Comisiei

, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară.

circumstanțialele intercalate între subiect și predicat (de regulă, când subiectul precedă predicatul):

Până la 27 octombrie 2012

, statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Pentru a reflecta mai bine costurile poluării atmosferice și fonice generate de trafic

, taxa bazată pe costurile externe ar trebui să varieze în funcție de tipul drumului, tipul de vehicul și de perioadele de timp vizate.

circumstanțialele așezate înainte de locul pe care îl ocupă în ordinea normală a circumstanțialelor (topică inversată). Această schimbare de topică are rolul de a atrage atenția în mod deosebit asupra acestor circumstanțiale:

10.1.2.3. Se pot izola prin virgulă diferite tipuri de circumstanțiale (de timp, de mod, de loc etc.), în funcție de gradul legăturii cu regentul și de topică.

10.1.2.4. Se pune virgulă între părți de propoziție coordonate, atunci când nu sunt legate prin și copulativ ori prin sau.

Comandantul navei permite accesul observatorului la documentele aflate la bordul navei:

jurnalul de pescuit, registrul de producție, planul de capacitate și planul de arimare

.

Se iau măsuri pentru

modificarea, suplimentarea, corectarea sau ștergerea datelor respective

.

10.1.2.5. În cazul folosirii conjuncțiilor coordonatoare perechi (și… și, sau… sau,  fie… fie, nici… nici), este obligatorie folosirea virgulei între termenii coordonați.

Cu toate acestea, legislația comunitară nu stabilește proceduri sau condiții pentru anularea numerelor de identificare TVA, de exemplu în cazul în care operatorii sunt implicați

și în activități economice legale, și în operațiuni frauduloase

.

Dacă partea împotriva căreia se solicită executarea își are domiciliul pe teritoriul unui stat obligat prin prezenta convenție, altul decât cel în care s-a pronunțat hotărârea de încuviințare a executării, termenul pentru introducerea acțiunii este de două luni și începe să curgă de la data comunicării efectuate

fie direct persoanei respective, fie la domiciliul acesteia

.

Nici statele membre, nici Comisia

nu pot întreprinde acțiuni eficace de prevenire a fraudei intracomunitare în materie de TVA atât timp cât nu dispun de estimări fiabile privind cazurile de fraudă existente, inclusiv de informații referitoare la sectoarele economice cele mai afectate.

Se consideră că structurile de tipul A și B și C și A sau B sau C nu conțin conjuncții coordonatoare perechi, în consecință virgula nu se folosește între termenii unei enumerări de acest tip:

Fiecare cerere acoperă doar o relație între

un nutrient sau altă substanță sau produs alimentar sau categorie de produs alimentar

și un singur efect menționat.

În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat

nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt conforme cu contractul de furnizare

, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului.

NB:

nici… și nici

nu se desparte prin virgulă.

Europol nu se supune, pe plan financiar,

nici unui control și nici unei obligații

de notificare în ceea ce privește operațiile sale financiare.

Perecheanu se desparte prin virgulă.

Virgula nu se folosește în cazul în care aceeași conjuncție introduce în propoziție sau în frază structuri sintactice necoordonate între ele (de fapt, nu avem de-a face cu conjuncții coordonatoare perechi):

Instanța suspendă acțiunea până când

se constată că

pârâtul a primit

actul de sesizare a instanței sau un act echivalent sau că au fost întreprinse

toate demersurile necesare în acest sens.

În această situație se recomandă alternarea conjuncției disjunctive:

[…] viza sau permisul de ședere eliberat de Bosnia și Herțegovina a fost obținut cu ajutorul unor documente false

sau

falsificate

ori

prin fals în declarații;

10.1.2.6. Locuțiunile conjuncționale coordonatoare copulative precum și, cât și (precedată de corelativul atât) și dar și sunt întotdeauna precedate de virgulă (1). În schimb, structurile pe care le introduc nu sunt urmate de virgulă dacă reprezintă sau fac parte din alte structuri sintactice care, în conformitate cu regulile generale de punctuație, nu trebuie să fie urmate de virgulă:

Normele financiare, precum și normele privind achizițiile publice sunt

prevăzute în anexă.

(În acest exemplu construcția

A, precum și B

are funcție de subiect și nu este urmată de virgulă.)

Comandantul forței UE

are dreptul de a se ocupa de repatrierea oricărui membru

decedat al personalului EUFOR,

precum și a bunurilor

personale ale acestuia

și de a adopta

măsuri corespunzătoare în acest sens.

(În acest exemplu sunt coordonate copulativ atributele

de a se ocupa

și

de a adopta.

Construcția

A, precum și B

face parte dintre determinanții în lanț ai primului atribut, care nu poate fi despărțit prin virgulă de cel de al doilea atribut; prin urmare, construcția

A, precum și B

nu este urmată de virgulă.)

Cea de a șasea conferință de examinare

a solicitat

statelor parte să continue sprijinirea capacităților naționale și regionale de supraveghere, depistare, diagnosticare și combatere a bolilor infecțioase,

precum și a altor posibile amenințări

biologice

și a îndemnat

statele parte să continue

să sprijine, în mod direct, precum și prin intermediul organizațiilor internaționale, activitățile

de dezvoltare a capacităților în statele parte care au nevoie de asistență în domeniile supravegherii, depistării, diagnosticării și combaterii bolilor infecțioase și cercetării aferente.

(În acest exemplu, în prima situație construcția

A, precum și B

face parte dintre determinanții în lanț ai unui predicat coordonat copulativ cu un alt predicat; prin urmare, nu este urmată de virgulă. În a doua situație construcția

A, precum și B

are funcție sintactică circumstanțială, este precedată de virgulă și trebuie să fie urmată de virgulă.)

Pentru a aborda

în mod global deficiențele grave înregistrate în punerea în aplicare de către Polonia a politicii comune în domeniul pescuitului,

precum și pentru a evita

repetarea situației de depășire a cotei pentru cod din 2007,

Polonia s-a angajat

să adopte și să pună în aplicare planuri naționale de acțiune, incluzând măsuri imediate de îmbunătățire a sistemelor de control.

[Construcția

A, precum și B

este urmată de virgulă pentru că reprezintă sintactic o circumstanțială (de scop) deplasată spre stânga (cu topica inversată).]

În cazul în care o convenție la care sunt parte

atât statul de origine, cât și statul solicitat stipulează

condiții de recunoaștere sau executare a hotărârilor, se aplică respectivele condiții.

(Construcția

atât A, cât și B

nu este urmată de virgulă pentru că ocupă poziția subiectului și nu poate fi izolată prin virgulă de predicat.)

Unele nave utilizează

atât o saulă cu cârlige de pescuit, cât și o parâmă de sprijin

, astfel cum este prezentat în schiță.

10.1.2.7. Este obligatorie folosirea virgulei în fața conjuncțiilor adversative dar, iar, ci, însă:

(a)

în materie de competență, în cazul în care pârâtul este domiciliat pe teritoriul unui stat în care se aplică

prezenta convenție, dar nu și un alt act

prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol;

NB:

și

urmată de adverbul de negație

nu

are sens adversativ (se suprapune semantic cu conjuncția

iar

). În acest caz, este precedată de virgulă:

Vor fi interpelate autoritățile responsabile de funcționarea sistemului de aplicare a legii penale,

și nu

autoritățile însărcinate cu asigurarea perceperii impozitelor.

Conjuncția copulativăurmată de adverbul de negațieare sens adversativ (se suprapune semantic cu conjuncția). În acest caz, este precedată de virgulă:

10.1.2.8. Adverbele respectiv și inclusiv și locuțiunea adverbială în special, când introduc structuri lămuritoare, precum și locuțiunea adverbială și anume sunt precedate de virgulă. De asemenea, sunt urmate de virgulă structurile sintactice pe care acestea le introduc.

Statele membre,

respectiv autoritățile naționale competente

, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

Organismul notificat este informat cu privire la modificări și consultă autoritatea medicală competentă în materie,

și anume aceea implicată în consultarea inițială

, pentru a confirma menținerea gradului inițial de calitate și siguranță al substanței auxiliare.

Dacă adverbul respectiv și locuțiunea adverbială în special sunt precedate de conjuncția și, se pune virgulă și înainte, și după adverb/locuțiunea adverbială (a se vedea și punctul 10.6.4):

În cazul unor vătămări corporale sau daune aduse bunurilor, țara în care se produce prejudiciul trebuie să fie țara în care s-au produs

vătămarea și, respectiv, daunele aduse bunurilor

.

Când nu introduc în propoziție structuri lămuritoare, adverbul inclusiv și locuțiunea adverbială în special nu sunt precedate de virgulă:

Comisia

se referă în special la punctul I

paragrafele al treilea și al patrulea din considerentele acestui cod.

Acest fapt cuprinde și situațiile în care o întreprindere vinde o afacere unui cumpărător, iar apoi

cumpărătorul preia inclusiv afacerea vândută

.

Dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 continuă să se aplice în ceea ce privește culegerea, elaborarea și transmiterea de date pentru

anii de referință până în 2007 inclusiv

.

10.1.2.9. Conjuncțiile însă și deci și adverbul totuși, așezate în interiorul unei propoziții, nu se izolează prin virgulă.

Într-adevăr, unele măsuri de politică generală pot fi de natură să producă urmări semnificative asupra condițiilor de concurență în industriile cărbunelui și oțelului în sensul articolului 67 alineatul (1) CO,

fără să constituie însă un ajutor

de stat.

Măsura constituie deci un avantaj

selectiv care poate duce la denaturarea concurenței în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat.

Această consecință

a fost considerată totuși acceptabilă

deoarece, în astfel de situații, autoritățile fiscale puteau renunța, pentru motive de echitate, la rambursarea creanțelor fiscale chiar și în lipsa unei reglementări legislative exprese.

10.1.2.10. Conjuncția așadar și locuțiunea conjuncțională prin urmare, așezate în interiorul propoziției, se pun între virgule.

întrucât,

prin urmare

, trebuie ca armonizarea legislației în acest domeniu să fie promovată în paralel cu menținerea progreselor deja realizate conform articolului 117 din tratat;

10.1.2.11. Nu se pune virgulă înainte de etc. și ș.a.m.d.

10.1.2.12. Virgula poate fi utilizată în construcțiile eliptice, pentru a marca lipsa predicatului sau a verbului copulativ (cu această funcție se poate utiliza și linia de pauză; a se vedea punctul 10.1.8):

Funcția de suport tehnic a SIS II central

ar trebui situată

la Strasbourg (Franța),

iar cea de rezervă, la St. Johann im Pongau

(Austria).

În frază

Coordonarea

10.1.2.13. Propozițiile coordonate legate prin și ori prin sau nu se despart prin virgulă.

S-a menționat că aceste importuri au fost efectuate la prețuri care au făcut obiectul unui dumping

și

care au subcotat semnificativ prețurile industriei comunitare.

Fiecare stat membru înființează

sau

desemnează o unitate națională pentru îndeplinirea sarcinilor enumerate la prezentul articol.

NB:

și

a unui participiu și a unei propoziții atributive care au același determinat. Astfel, ar trebui evitate formulări de tipul:

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă

adoptate

în cadrul politicii agricole

și care au

o perioadă de valabilitate limitată.

Unul dintre obiective este instituirea unei autorități de supraveghere independente

învestite

cu competențe suficiente

și care să dispună

de resursele financiare și umane adecvate.

Nu se recomandă coordonarea prin conjuncțiaa unui participiu și a unei propoziții atributive care au același determinat. Astfel, ar trebui evitate formulări de tipul:

Se recomandă coordonarea prin conjuncția și fie a două participii, fie a două propoziții atributive.

„Măsurile de conservare și gestionare” se referă la măsurile de conservare a uneia sau a mai multor specii aparținând resurselor marine vii,

adoptate și aplicate

în conformitate cu regulile aplicabile ale dreptului internațional comunitar.

Mai mult, radiodifuziunile publice din Țările de Jos se află în concurență directă cu radiodifuziunile comerciale

care operează

pe piața internațională de radiodifuziune

și care au

o structură internațională a acționariatului.

Prezenta decizie conține dispoziții

care se bazează

pe principalele dispoziții ale Tratatului de la Prüm

și care sunt menite

să îmbunătățească schimbul de informații.

Un participiu și o propoziție atributivă pot fi coordonate prin virgulă, iar nu prin conjuncția și:

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă

adoptate

în cadrul politicii agricole,

care au

o perioadă de valabilitate limitată.

10.1.2.14. Propozițiile coordonate adversativ se despart prin virgulă.

Capturile din aceeași specie pot fi arimate în mai multe părți ale calei,

dar

locul în care sunt arimate este clar reprezentat în planul de arimare prevăzut la articolul 19.

Atunci când un asigurător nu își are domiciliul pe teritoriul unui stat care are obligații în temeiul prezentei convenții,

dar

deține o sucursală pe teritoriul unuia dintre statele care au obligații în temeiul prezentei convenții, acesta este considerat ca având domiciliul pe teritoriul statului care are obligații în temeiul prezentei convenții.

Subordonarea

10.1.2.15. Propozițiile subiective și predicative nu se despart prin virgulă de regentă.

Este necesar ca statele membre să stabilească sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prezentei directive și să asigure punerea în aplicare a acestora.

10.1.2.16. Propoziția completivă de agent, ca și complementul de agent, nu se izolează prin virgulă de regent.

10.1.2.17. În funcție de gradul legăturii cu termenul determinat, marcat în pronunțare prin pauză și intonație, iar în scris prin punctuație, propozițiile atributive se clasifică în propoziții atributive explicative (izolate) și propoziții atributive determinative (neizolate).

Propoziția atributivă explicativă (izolată) se desparte prin virgulă de cuvântul pe care îl determină.

Potențialul transfrontalier al vânzărilor la distanță,

care ar trebui să fie unul dintre principalele rezultate concrete ale pieței interne

, nu este utilizat pe deplin.

Părțile au convenit că echilibrul prezentului acord,

care constituie un pachet de concesii reciproce

, depinde de punerea în aplicare completă și corectă a tuturor termenilor acordurilor.

Propoziția atributivă determinativă (neizolată) nu se desparte prin virgulă de cuvântul pe care îl determină.

Obiectivul este promovarea

unei arhitecturi care să includă o rețea națională de bază

.

NB:

care

în locul formei de acuzativ (cu rol de complement de obiect, cerut de predicatul regentei)

pe care

.

Comerciantul rambursează toate

sumele pe care le-a primit

drept plată din partea consumatorului.

În limba română contemporană există tendința greșită de a folosi, pentru a introduce o atributivă, forma de nominativ a pronumelui relativîn locul formei de acuzativ (cu rol de complement de obiect, cerut de predicatul regentei)

10.1.2.18. Completiva directă sau indirectă așezată după regentă nu se desparte prin virgulă de aceasta.

Ancheta a arătat că pentru achiziționarea Laporte costurile au fost preluate de holding.

10.1.2.19. Circumstanțiala de loc, de timp sau de mod se desparte prin virgulă când este așezată înaintea regentei și când nu se insistă în mod deosebit asupra ei.

Pe măsură ce se vor încheia acorduri europene cu noi state, statele în cauză vor fi incluse în această strategie.

10.1.2.20. Cauzala se desparte de regenta ei prin virgulă, indiferent de locul pe care îl are în frază.

Cu toate acestea, veniturile generate de o taxă pe baza costurilor externe nu ar trebui luate în considerare la calcularea deficitului de finanțare, deoarece aceste venituri ar trebui utilizate pentru proiecte care vizează reducerea poluării rutiere la sursă, îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor.

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță, consumatorul nu are posibilitatea de a vedea bunurile înainte de încheierea contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul de a se retrage.

Dacă, prin formularea cauzalei, autorul ține să arate că ea exprimă singura cauză (sau cauzele principale) care justifică acțiunea din regentă, cauzala nu se mai desparte prin virgulă, indiferent de locul ei față de regentă.

Decizia a fost anulată întrucât procedura de adoptare nu a fost respectată.

De asemenea, Germania a făcut trimitere la cauza HAMSA, în cadrul căreia autoritățile spaniole au susținut că o măsură nu este selectivă deoarece este valabilă pentru toate întreprinderile în dificultate.

10.1.2.21. Condiționala se poate despărți de regenta ei prin virgulă, în funcție de gradul legăturii cu regenta.

Clienții cu sediul în Austria sunt incluși în acest segment dacă au o cifră de afaceri anuală de minimum 4 milioane EUR.

Părțile invită la acest dialog părțile interesate private și alte părți relevante, în cazul în care consideră că acest lucru este pertinent și necesar.

CE și statele Cariforum semnatare pot să aplice în legislația lor o protecție mai vastă decât cea prevăzută în prezenta secțiune, cu condiția ca această protecție să nu încalce dispozițiile prezentei secțiuni.

Dacă un conținut digital este livrat pe un suport material, acesta ar trebui considerat drept un bun, în sensul prezentei directive.

10.1.2.22. Propoziția finală (circumstanțială de scop) se desparte de obicei prin virgulă de regentă, atunci când se află înaintea acesteia. În postpunere față de regentă, propoziția finală poate să fie izolată prin virgulă, dar nu se desparte prin virgulă atunci când se insistă asupra informației conținute de ea.

Consumatorul returnează bunurile sau le înmânează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepționeze bunurile, fără întârziere nejustificată.

Comisia a luat măsuri ca, în circumstanțe excepționale, să sprijine financiar statele afectate.

10.1.2.23. Subordonatele consecutive se despart prin virgulă de regentă.

Statele membre pot menține sau introduce în legislația lor națională cerințe lingvistice cu privire la informațiile contractuale, astfel încât să garanteze că aceste informații sunt înțelese cu ușurință de către consumator.

Singurele propoziții consecutive care nu se despart prin virgulă de regentă sunt cele construite cu conjunctivul și care au corelativul prea în regentă și cele introduse prin de și așezate imediat după predicatul regentei:

Era prea deștept să nu înțeleagă.

A strigat de s-au speriat.

10.1.2.24. Subordonata concesivă se desparte întotdeauna prin virgulă, indiferent de topică.

Deși în astfel de cazuri solicitarea de către consumatori a unor informații suplimentare este limitată, informațiile referitoare la alergenii potențiali sunt considerate extrem de importante.

You May Also Like

About the Author: Magda Macek

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *